Algajad I al. 4 ea.
E ja K  17.30-18.15 (45min)

Algajad II al. 6 ea.
E ja K 18.15-19.30 (kestus 1.h 15min)